ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 1     2 3 ระหว่าง  25/9/2560 - 1/10/2560 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 102115
(4) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
อังคาร 617103
(3) 1,
L1
 103105
(4) 1,
L1
 202212
(3) 1,
L1
 301111
(1) 1,
L1
 103103
(3) 1,
L1
         301101
(1) 1,
L1
  
พุธ  214101
(3) 1,
L1
  102111
(4) 4,
L1
 104101
(4) 2,
L1
 531101
(4) 1,
L1
พฤหัสบดี 102115
(4) 1,
L1
 530201
(4) 4,
L1
  202211
(3) 2,
L1
   
ศุกร์   425204
(4) 1,
L1
  103103
(3) 1,
L1
 ทดสอบย่อย(6008020010)235201:FINANCIAL ACOUNTING
() ,
 
   525204
(4) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
29 ก.ย. 256016:00-18:00ทดสอบย่อย(6008020010)235201:FINANCIAL ACOUNTING
อาจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา