ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 2
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3     ระหว่าง  17/2/2563 - 23/2/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ ประชุมผู้ประสานงาน(6302140007)
() ,
   
อังคาร 103102
(4) 1,
L1
        204245
(3) 1,
L1
 103102
(4) 2,
L1
          
พุธ   102105
(3) 1,
L1
    (6302060024)537342:AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
() ,
  
พฤหัสบดี 103102
(4) 1,
L1
 525315
(4) 1,
L1
        
 103102
(4) 2,
L1
          
ศุกร์ 102105
(3) 1,
L1
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
17 ก.พ. 256309:00-17:00ประชุมผู้ประสานงาน(6302140007)
นายพิรุณ กล้าหาญ
19 ก.พ. 256316:00-18:00(6302060024)537342:AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
อาจารย์อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.