ตารางการใช้ห้อง
 - - อาคารเรียนรวม 1
 ห้อง
 คุณลักษณะ
      ปีการศึกษา :   2560  / 1 2     3 ระหว่าง  15/1/2561 - 21/1/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 213305
(3) 8,
L1
 102103
(3) 1,
L1
 202212
(3) 1,
EXAM
 103101
(4) 8,
EXAM
  535444
(4) 1,
L1
 103102
(4) 2,
EXAM
 202212
(3) 2,
EXAM
   213305
(3) 6,
L1
   
 103102
(4) 3,
EXAM
   529316
(4) 1,
L1
     
 103102
(4) 4,
EXAM
         
 103102
(4) 6,
EXAM
         
อังคาร 529316
(4) 1,
L1
   203401
(3) 2,
L1
   213305
(3) 4,
L1
  203421
(3) 1,
L1
  
 104113
(3) 1,
EXAM
 304301
(3) 1,
EXAM
 108206
(1) 1,
EXAM
    
   213305
(3) 1,
L1
  534327
(2) 1,
L1
108206
(1) 2,
EXAM
    
       108206
(1) 3,
EXAM
    
       108206
(1) 4,
EXAM
    
       108206
(1) 6,
EXAM
    
พุธ 103122
(4) 1,
L1
   203401
(3) 2,
L1
   213305
(3) 6,
L1
   
 103105
(4) 1,
EXAM
 105101
(4) 5,
EXAM
 213204
(3) 10,
EXAM
   
   430473
(3) 1,
L1
   521332
(4) 1,
L1
213204
(3) 15,
EXAM
   
   530416
(4) 1,
L1
   213204
(3) 16,
EXAM
   
       213204
(3) 22,
EXAM
   
       213204
(3) 24,
EXAM
   
       213204
(3) 25,
EXAM
   
       213204
(3) 28,
EXAM
   
       213204
(3) 38,
EXAM
   
       213204
(3) 39,
EXAM
   
       213204
(3) 40,
EXAM
   
       213204
(3) 43,
EXAM
   
       213204
(3) 46,
EXAM
   
       213204
(3) 49,
EXAM
   
       213204
(3) 50,
EXAM
   
       213204
(3) 51,
EXAM
   
       213204
(3) 52,
EXAM
   
       213204
(3) 7,
EXAM
   
       213204
(3) 9,
EXAM
   
พฤหัสบดี 213305
(3) 8,
L1
   203401
(3) 2,
L1
 213305
(3) 4,
L1
114202
(4) 1,
EXAM
 203421
(3) 1,
L1
  
 104101
(4) 1,
EXAM
 102116
(1) 2,
EXAM
     103113
(3) 1,
EXAM
 
   573735
(4) 1,
L2
102116
(1) 4,
EXAM
       
    102116
(1) 5,
EXAM
       
ศุกร์ 213305
(3) 1,
L1
102115
(4) 1,
EXAM
 213102
(3) 15,
EXAM
 104352
(1) 1,
EXAM
   
   104203
(4) 1,
L1
213102
(3) 16,
EXAM
      
    213102
(3) 17,
EXAM
      
    213102
(3) 18,
EXAM
      
    213102
(3) 20,
EXAM
      
    213102
(3) 21,
EXAM
      
    213102
(3) 33,
EXAM
      
    213102
(3) 34,
EXAM
      
      235202
(4) 1,
L1
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L1 = ปริญญาตรี
L2 = ปริญญาโท
L3 = ปริญญาเอก
L4 = ปริญญาตรีหลักสูตรพิเศษ
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L6 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L11 = ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
L21 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี
L22 = ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท
L91 = นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
L99 = สมัครเข้าโครงการ
L100 = test      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้ใช้
15 ม.ค. 256109:00-11:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256109:00-11:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256109:00-11:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256109:00-11:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256112:00-14:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256112:00-14:00สอบกลางภาค
15 ม.ค. 256115:00-17:00สอบกลางภาค
16 ม.ค. 256109:00-11:00สอบกลางภาค
16 ม.ค. 256112:00-14:00สอบกลางภาค
16 ม.ค. 256115:00-16:30สอบกลางภาค
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา