ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561


เลขประจำตัวประชาชน :   


การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป