หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  101000001540วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 974 2.00
  101000001550วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 04 2.00
  101000001600วิทยาศาสตรบัณฑิต 04 2.00
  101020101550เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101020101600เคมี-2560 1654 2.00
  101020201550เคมี 1784 2.00
  101030101550คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101030101600คณิตศาสตร์-2560 1674 2.00
  101030201550คณิตศาสตร์ 1694 2.00
  101040101550ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101040101600ชีววิทยา-2560 1674 2.00
  101040201550ชีววิทยา 1734 2.00
  101050101550ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1904 2.00
  101050101600ฟิสิกส์-2560 1644 2.00
  101050201550ฟิสิกส์ 1824 2.00
  101140101490วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549 1834 2.00
  101140101550วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 1914 2.00
  101140101600วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560 1684 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.