ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - คลิกที่นี่ ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาที่มีรายวิชาสอบซ้ำซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562
1.) สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน โปรดตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาตรวจสอบ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน [===ที่นี่===]
3.) กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         *** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK)*** สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 2.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ที่จะสำเร็จการศึกษา 2562
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (ภาค 1/2562) เปิดรับสมัคร 22 ก.ค. - 16 ส.ค. 62
คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ปฏิทินการรับสมัคร
- เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัคร ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2562
- กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ครั้งที่ 1 ภาค 1/2562
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 3.การสอนชดเชยวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 นี้ เป็นการสอนชดเชยวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) โดยใช้ตารางเรียนของวันจันทร์มาทำการสอนปกติ แต่อาจมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน เนื่องจากมีตารางเรียนของวันอาทิตย์ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ [ตารางการ ย้ายห้องวันที่ 25 สิงหาคม 2562]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 4.วิชา 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ ภาค 1/2562
เนื่องจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ กลุ่ม 34 และกลุ่ม 35 มีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จึงขอย้ายนักศึกษากลุ่ม 34 และกลุ่ม 35 เพื่อรวมกับกลุ่มที่สามารถรองรับจำนวนดังกล่าว ดังนี้
- กลุ่ม 34 ย้ายไปรวมกับกลุ่ม 33 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 อาคารเรียนรวม 2
- กลุ่ม 35 ย้ายไปรวมกับกลุ่ม 30 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 อาคารเรียนรวม 2
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าสอบโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศโดย   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2562
 5.การแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561
จะเปิดระบบให้บัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 25 ตุลาคม 2562 ที่ http://reg.sut.ac.th/ เมนู“แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา” (บัณฑิตที่ทำการแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ในระบบฯ ไปเมื่อวันที่ 1-2 สค.62 ให้ทำการแจ้งข้อมูลฯ อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 62 - 25 ต.ค.62)
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2562
 6.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประกาศ เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย ภาคการศึกษาที่ 1/2562 <ประกาศ>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2562
 7.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2561 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (กดคิวหมายเลข 7) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรณีรับเอกสารแทน ผู้มารับแทนต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาโอนเงินชำระค่าจัดส่งเอกสาร จำนวน 50 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินและบัตรประจำตัว พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ graduate@sut.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 8.การแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ลงทะเบียนหรือออกสหกิจศึกษาเป็นภาคสุดท้าย โดยไม่ต้องรอผลการเรียนออกปลายภาค) ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ตามกำหนดการ และให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2562 (นักศึกษาปริญญาตรีทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา) เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 9.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 แล้วนั้น ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2562
 10.แผนที่การเดินทางไปหอพักสุรนิเวศ (S) 3-6 (ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา)
แผนที่เดินทางไปหอพักสุรนิเวศ (S) 3-6

คลิกเปิดไฟล์-- แผนที่การเดินทางไปหอพักสุรนิเวศ--
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2562
 11.ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม 1
ตามที่ห้องเรียนในอาคารรวม 1 มีอายุการใช้งานมานานและสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะในห้องเรียน 300 ที่นั่ง ซึ่งมีเก้าอี้พังใช้งานไม่ได้ และฝ้าเพดานรั่วมหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ปรับปรุงห้องเรียนขนาด 300 ที่นั่ง โดยแบ่งการปรับปรุงเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะทำการปรับปรุงห้อง B2101 - B2104 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนเก้าอี้ใหม่ จำนวน 3 ห้อง เปลี่ยนพื้นห้อง ซ่อมแซมและทาสีฝ้าจำนวน 4 ห้อง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ในเฟส 2 จะทำการปรับปรุงห้อง B3101 - B3104 โดยจะทำการเปลี่ยนพื้นห้อง ทาสีฝ้า ทาสีอาคารเรียนรวม 1 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันสุดท้ายของการเรียนการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2561 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาปิดภาคการศึกษาสั้น จึงไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จทันเปิดภาคการศึกษา โดยในช่วงปิดภาคการศึกษา จะทำการทาสีภายในห้องเรียน จากนั้นในระหว่างเปิดภาคการศึกษา อาจมีการทาสีภายนอกห้องเรียน และภายนอกตัวอาคาร ปรับปรุงห้องน้ำและเปลี่ยนช่องกระจก โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยเฉพาะห้องเรียนขนาดใหญ่ ศูนย์ฯ ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ เพื่อเป็นห้องเรียนทดแทน ที่ศูนย์การเรียนรู้อาคารหอพักสุรนิเวศ 3-6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) และอาคารศูนย์เครื่องมือ 12 และได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนกิจการนักศึกษา และศูนย์เครื่องมือฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนอาคารสถานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดูแลและย้ายระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ไปยังห้องเรียนทดแทน หากคณาจารย์พบปัญหา เรื่องการใช้ห้อง สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ เบอร์โทรศัพท์ 3023
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2562
 12.ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562 และขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คลิ้กเพื่อดูกำหนดการชำระเงิน และรายละเอียดต่าง ๆ => [ปฏิทินการชำระเงิน ภาค 1/2562]

คำแนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
1) ระดับปริญญาตรี
2) ระดับบัณฑิตศึกษา
3) ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา)
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   4 กรกฏาคม 2562
 13.ประชาสัมพันธ์เปิดประเมินการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562
ขอความร่วมมือนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2-6 ทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ทาง http://reg.sut.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2562 [ขั้นตอนการประเมินการสอน Online]

ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ

หากพบปัญหาในการเข้าประเมิน สามารถแจ้งได้ทาง E-mail. sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2562
 14.ปฏิทินการหักเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ หรือติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ได้ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว
=> [ปฏิทินการชำระเงิน โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
 15.ปฏิทินการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
- นักศึกษาปกติ
- นักศึกษาทุน
- นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 2 - 6
- นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 2 - 5
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2562
 16.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (กรณีหักเงินค่าลงทะเบียน จากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยฯ จะนำส่งข้อมูลให้แก่ธนาคาร (*วันสุดท้ายของการหมดเขตชำระเงินของแต่ละภาคการศึกษา) (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษา ...ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้… และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ตั้งแต่วันที่ หนี้ของนักศึกษาถูกตัดจากระบบเรียบร้อยแล้ว (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
- กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูล การชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2561
 17.ปฏิทินชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2561 และนักศึกษาที่พักอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ,ชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงไทย, ชำระเงินผ่าน Mobile Application ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้า และค่าน้ำประปาล่าช้า วันละ 10 บาท …สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงิน ดังลิงค์ด้านล่าง
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาปกติ (ที่ไม่ใช่นักศึกษาทุน)
- ปฏิทินรับเงิน(นศ.ทุน)
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาแพทย์ ปี4, 5, 6
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี2, 3
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาทันตแพทย์ ปี4
- ปฏิทินรับเงินนักศึกษาสหกิจศึกษา
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2561
 18.สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขอยกเลิกการรับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป [อ่านเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 19.ประกาศแผนผังห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 1 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเรียนรวม 2 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 5 (ชั้น 1) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9>>>
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 6 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11>>>
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อาคารเครื่องมือ 7 (ชั้น 2) <<< ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 20.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 21.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน-
01 : หนังสือรับรองฉบับใหม่
       - หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
       - ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
02 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2550 (ใช้กับ นศ. ก่อนปี 2556)
03 : ระเบียบฯ ปี พ.ศ. 2555 (ใช้กับ นศ. ปี 2556 - 2557)
04 : ระเบียบฯ (ใช้กับ นศ. ปี 2558 เป็นต้นไป)
       - ระเบียบฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2557
       - ระเบียบฯ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558
05 : ประกาศ หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.