28/11/2557 1:00:44
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ลุ้นรับรางวัล
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.คลิปวิดีโอแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์บริการการศึกษา
<<คลิ้กเพื่อชมวิดีโอแนะนำขั้นตอนการขอรับบริการ>>
ขอขอบคุณพิธีกรรับเชิญ น้องบอส ธวัฒชัย ปานศรี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประกาศโดย   ศูนย์บริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤศจิกายน 2557
 2.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เพิ่มเติม) (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (ช่วงบ่าย) เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 3.การสอนชดเชยวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย. 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นี้ เป็นการสอนชดเชยวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยใช้ตารางเรียนของวันศุกร์มาทำการสอนปกติ แต่อาจมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน สามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ <<<ตารางการย้ายห้องวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 4.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกตัด ภาคเรียนที่ 2/2557
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
- : รายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกตัด(ไทยพาณิชย์)
- : รายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกตัด(กรุงไทย)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2557
 5.ประกาศงดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์สอบกลางภาค
ด้วยในวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยกำหนดให้เป็นสัปดาห์สอบกลางภาค ภาค 2/2557 จึงประกาศงดการเรียนการสอนรายละเอียดตามประกาศดังนี้<<<ประกาศงดการเรียนการสอน>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนฯ   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 6.รายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลร่วมกิจกรรมการประเมินการสอน ประจำภาคการศึกษา 1/2557
สถานพัฒนาคณาจารย์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลส่งเสริมกิจกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมิน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยมีรายชื่อดังนี้ <คลิ้กเพื่อตรวจสอบรายชื่อ>
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ไดัตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ในวัน-เวลาราชการ (พร้อมหลักฐานบัตรนักศึกษาและแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ )
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2557
 7.การดำเนินการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 สามารถดำเนินการแจ้งจบในระบบทะเบียนและประเมินผล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2557
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2557
 8.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 2/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2557
 9.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 2 / 2557 ทุกระดับการศึกษา ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30. น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายรูปด้วย
- วีดีโอแนะนำการผูกเนคไทสำหรับนักศึกษาชาย =คลิปสอนผูกเนคไท=
- รูปแบบการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ =รูปแบบการแต่งกายสำหรับถ่ายรูป=
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 10.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 11.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 29 ต.ค. 57 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 2/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 57 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 12.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 13 พ.ย. 2557 ซึ่งวันที่ 13 พ.ย. 2557 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 13 พ.ย. 2557 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท = สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 13.กำหนดการลดรายวิชาแล้วได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน [2/2557]
นักศึกษาที่ทำรายการลดรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2557
ตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ย. 2557 นักศึกษาจะได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเต็มจำนวน
แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดำเนินการครั้งละ 50.- บาท หากนักศึกษาทำรายการลดรายวิชาหลังจากนี้นักศึกษาต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 14.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ตัดบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 13 พ.ย. 2557 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 14 พ.ย. 2557 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 17 พ.ย. 2557 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2557 เป็นต้นไป (ติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 15.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 2/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 57 ถึง วันที่ 13 พ.ย. 57 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10-20 ม.ค. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 17 พ.ย. 2557 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 21 ม.ค. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 58
= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 16.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 17.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 18.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา