1/4/2558 1:01:58
 
 
ข่าวประกาศ

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประเมินการสอนภาค 2/2557
ตามที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาการการสอนโดยจัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษานั้น เพื่อเป็นการขอบคุณแก่นักศึกษาที่เสียสละเวลาเข้าประเมินฯ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำเสื้อยืดมอบให้แก่ผู้เข้าประเมินที่ลำดับลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ภาคการศึกษาละ 100 ตัว โดยในภาคการศึกษา 2/2557
<<ผู้โชคดีมีรายชื่อดังเอกสารแนบ>>
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้เสียสละทั้งที่ได้รับเสื้อและไม่ได้รับเสื้อ และขออวยพรให้การเสียสละเวลานี้ส่งผลให้ทุกท่านสอบผ่านและได้เกรดสูงในเทอม 3/2557 นี้ อนึ่ง อาจารย์ที่ถูกประเมินจะเห็นเพียงผลประเมิน ไม่สามารถรู้ข้อมูลนักศึกษาที่เข้าประเมินได้
ประกาศโดย   หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2558
 2.ลงทะเบียนบัตรเข้าชั้นเรียน
นักศึกษาทุกคนที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนภาค 3/2556 หรือมีวันออกบัตรก่อน 1 ม.ค. 2557 และยังไม่เคยนำบัตรมาลงทะเบียน ให้นำบัตรมาดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้ในการตรวจสอบเข้าชั้นเรียนและกิจกรรมอื่นๆในมหาวิทยาลัย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเช็คชื่อเข้าเรียนได้ สามารถมาดำเนินการได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ (อาคารเรียนรวม2) เวลา 08:45 - 16:30 ทุกวันทำการ
- ลงทะเบียนด้วยการวางบัตรที่เครื่องอ่านบัตร 2-3 วินาที
- นักศึกษาสามารถลงทะเบียนบัตรได้ทุกคน
- นักศึกษาที่ทำบัตรใหม่ในภาค 3/2556 เป็นต้นไประบบลงทะเบียนบัตรให้แล้ว
กรณีข้อความแจ้ง “ไม่พบข้อมูลบัตร/รหัสนักศึกษา” หรือ ระบบไม่รับข้อมูล โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
***ต้องลงทะเบียนบัตรก่อนการใช้งานอย่างน้อย 1 วัน
ให้บริการถึงวันที่ 3 เมษายน 2558
**กรณีที่เคยนำบัตรมาลงทะเบียนที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบแล้วสามารถใช้งานได้จนสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2558
 3.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 3/2557
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 4.การดำเนินการแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 สามารถดำเนินการแจ้งจบผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 17 เมษายน 2557 พร้อมทั้งดำเนินการส่งรูปชุดครุยแจ้งจบตามวันกล่าว ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2558
 5.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาฯ และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 6.แบบสำรวจปัจจัยและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากระบวนการการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถธำรงตนและสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ โดยกระบวนการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา นั้นถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง "คณะทำงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี" เพื่อให้กระบวนการการให้คำปรึกษาดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมและสามารถติดตามความก้าวหน้า และสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้

ในการนี้ คณะทำงานเพื่อการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจปัจจัยและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนากระบวนการการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ตามลิ้งค์ด้านล่าง)
<<คลิ้กที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจความคิดเห็น>>

โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจนี้จักนำไปประกอบการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
ประกาศโดย   ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2558
 7.กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่ 3 / 2557 ทุกระดับการศึกษา ติดต่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในระหว่างวันที่ เวลาดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรนอกเวลา ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น.
2. หลักสูตรปกติทุกระดับการศึกษา ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา วันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- วีดีโอแนะนำการผูกเนคไทสำหรับนักศึกษาชาย =คลิปสอนผูกเนคไท=
- รูปแบบการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
=รูปแบบการแต่งกาย ปริญญาตรี=
=รูปแบบการแต่งกาย บัณฑิตศึกษา=
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2558
 8.ด่วนที่สุด !!! กรณีนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ
นักศึกษารายใดที่มีหนี้สินค้างชำระ ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 (ก่อนการลงทะเบียนเรียน 3/2557) มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินทุนของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, ค่าไฟฟ้า, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ [นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินคงค้างได้ที่ >>> http://reg.sut.ac.th เมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน"
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 9.ด่วนที่สุด!!! เกณฑ์การ Lock ลงทะเบียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (กรณีนักศึกษาที่มีหนี้คงค้าง)
1. นักศึกษาที่มีหนี้สินคงค้างก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557 ต้องชำระ เงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 11 มี.ค. 58 มิฉะนั้น นักศึกษาจะถูก ระงับการลงทะเบียนเรียน ในภาคการ ศึกษาที่ 3/2557 เช่น ค่าลงทะเบียนส่วนเกินของนักศึกษาทุน กยศ. ทุน กรอ. ,หนี้สินของหอพัก, หนี้สินห้องสมุด, หนี้สินห้อง Lab และ อื่นๆ
2. หนี้สินทึ่คงค้างให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและ บัญชี (เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเงินและ บัญชีจะดำเนินการปลด lock ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้)
3. หนี้สินที่ปรากฎในช่วงปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 58 เป็นต้นไป จะ ไม่ถูก lock ลงทะเบียน

4. ค่าหอพัก, หนี้สินหอพัก และค่าไฟฟ้าที่ปรากฎในภาคการศึกษาที่ 3/2557 จะไม่ถูก lock ลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 044-224910, 044-224911, 044224912 และ 044-224103
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 10.ปฏิทินชำระเงิน [สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 3/2557
เพื่อให้การรับเงินชำระเงินส่วนเกินทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจากทุน เช่น ค่าหอพัก, ค่าไฟฟ้า, เงินประกันทั่วไป, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ จึงกำหนดให้ นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ดังนี้
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 12-26 มี.ค. 2558 [พร้อมนักศึกษาปกติ] ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-12 พ.ค. 2558
2. ตัดบัญชีธนาคาร (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มหักบัญชี วันที่ 30 มี.ค. 2558 ช่วงที่ 2 เริ่มหักบัญชี วันที่ 13 พ.ค. 2558
หากนักศึกษาทุนไม่ชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท[เริ่มปรับชำระเงินค่าหอพัก และค่าไฟฟ้าล่าช้า ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 58
<<<= ดูปฏิทินชำระเงินนักศึกษาทุนที่นี่>>>
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 11.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557 (หักบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 26 มี.ค. 58 (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาภายในวันที่ 27 มี.ค. 2558 หนี้ในระบบจะถูกตัดวันที่ 30 มี.ค. 58 และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 58 เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 12.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2557 ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2558 ซึ่งวันที่ 26 มี.ค. 2558 เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2557 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 26 มี.ค. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
...<<<สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่>>>...
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2558
 13.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 14.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา