' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือนที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 2.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้มาติดต่อชำระเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือตามวันที่ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผัน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่ได้เข้าสอบ Final ในภาคการศึกษาที่ 1/2558
++…ตรวจสอบรายชื่อค้างเงินยืมฉุกเฉิน…
++…ตรวจสอบรายชื่อค้างค่าหอพัก…
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2558
 3.ห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบประจำภาค ภาค 1/2558
ขอให้นักศึกษาดูห้องสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบประจำภาค ภาค 1/2558 เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ที่ http://www.reg.sut.ac.th และตั้งแต่ภาคการศึกษานี้เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถพิมพ์ตารางสอบเป็นไฟล์ PDF ได้แล้วโดยเลือก "พิมพ์ตารางสอบ"
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   28 กันยายน 2558
 4.ตารางสอบซ้ำซ้อนประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ >===ที่นี่===<
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   26 กันยายน 2558
 5.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (โดยมีสถานะในระบบเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว) ติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอเอกสารผ่านระบบ ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต(อยู่ในห้องฝ่ายทะเบียนนักศึกษา) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (1) กรณีรับเอกสารแทน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมแนบสำเนาบัตรผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ (2) กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ นักศึกษาจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัว (รับรองสำเนาถูกต้อง รหัสประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา และที่อยู่ที่ให้จัดส่งให้) พร้อมแนบธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน จำนวนเงิน 50 บาท สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” มาที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและขัอมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2558
 6.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามหนังสือที่ ศธ 5603/ว 285 ลว 31 สิงหาคม 2558) <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2558
 7.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 8.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง <<< F9329>>> <<< F9330>>> <<< F9332>>> <<< F9347>>> <<< F9353>>> <<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9103(OSCE)>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2558
 9.ปฏิทินชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ตัดบัญชีธนาคาร)
นักศึกษาที่จะชำระเงินค่าลงทะเบียน,ค่าธรรมเนียมการศึกษา,ค่าหอพัก และค่าไฟฟ้า ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" (คือการหักเงินค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) ให้นักศึกษานำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษา =ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้= (หนี้สินทั้งหมดที่ต้องชำระ + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.-) โดยธนาคารจะหักเงินในบัญชีของนักศึกษาและหนี้ในระบบจะถูกตัด =ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้= และให้นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ตั้งแต่วันที่งานการเงินนักศึกษา ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักศึกษา เป็นต้นไป (โดยติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร) =ตรวจสอบปฏิทินชำระเงินได้ที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2558
 10.ด่วนที่สุด! ปฏิทินชำระเงินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ แต่ละชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตั้งแต่วันที่ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ (ตามปฏทินการชำระเงินแนบท้าย) หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและ นักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ กรณีนักศึกษาที่พักหอพัก ของมหาวิทยาลัยต้องชำระเงินค่าหอพักและค่าไฟฟ้าภายในวันที่ 19 พ.ย. 2558 มิฉะนั้นจะถูกปรับชำระเงินค่าหอพักล่าช้าวันละ 50 บาท และปรับค่าไฟฟ้าล่าช้าวันละ 10 บาท
= สามารถตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินได้ที่นี่ =
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 11.ด่วนที่สุด! กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ตั้งแต่ 9-15 ตุลาคม 2558 กรณี ตัดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 (ธนาคารจะตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาวันที่ 16 ต.ค. 2558) ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 # กรณีค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี หลังจากกลับจากสหกิจศึกษา แต่ต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2558 (ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า) =ตรวจสอบปฏิทินการชำระเงินที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 12.ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา 1/2558
นักศึกษาทุกท่านสามารถเข้าทำการประเมินการสอนภาคการศึกษา 1/2558 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558 ได้ที่ http://reg.sut.ac.th
<<(คู่มือขั้นตอนการประเมิน)>> รายชื่อนักศึกษาที่ประเมินถือเป็น "ความลับ" ไม่เปิดเผย

สำหรับนักศึกษาที่ประเมินการสอนอย่างครบถ้วน และมีลำดับการประเมินลงท้ายด้วย เลข 0 จำนวน 100 คนแรก จะได้รับของเสื้อยืดสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอน ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีในภาคการศึกษาถัดไปทาง http://fda.sut.ac.th, http://reg.sut.ac.th และ http://elearning.sut.ac.th
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 13.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 19 ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 <<ตรวจสอบรายชื่อ>>
สำหรับนักศึกษาแจ้งจบ ปีการศึกษา 2557 ที่ไม่มีรายชื่อตามเอกสารแนบนั้น อยู่ระหว่างรออนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หากได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนูตรวจสอบแจ้งจบ
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2558
 14.ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอน ภาค 3/2557
<<รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล 100 ท่าน>> นักศึกษาสามารถติดต่อรับของรางวัลเสื้อยืดสุดเท่ห์ ได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - 22 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ 08.30-16.30น.
(ผู้มารับของรางวัลโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงตน ทั้งนี้หากผู้โชคดีไม่มารับของรางวัลในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว จักถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2558
 15.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ -- ขั้นตอนการเบิก--
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้าย
- : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
- : หลักสูตรนอกเวลาแมคคาทรอนิกส์(ปริญญาตรี
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
 16.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา