2/10/2557 17:24:03
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ลุ้นรับรางวัล
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'
       ++ แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'การเข้ารับปริญญา'

        ข่าว นัดหมาย ปัญหาการลงทะเบียน จากอาจารย์/สำนักวิชา คลิกที่นี่
      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบที่นี่
เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-018, 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การย้ายห้องเรียนวันอาทิตย์ที่ 5 ต.ค. 2557
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 นี้ เป็นการสอบแพทย์ ODOD ซึ่งมีบางห้องที่ต้องปรับย้ายห้องเรียน สามารถตรวจสอบได้จากตารางหน้าห้องเรียนหรือคลิกที่ <<<ตารางการย้ายห้องวันที่ 5 ตุลาคม 2557>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2557
 2.ด่วนที่สุด! รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าหอพัก ให้นักศึกษาชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่ได้สอบ Final ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 =ตรวจสอบรายชื่อที่นี่=
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2557
 3.ด่วนที่สุด! กำหนดชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กรณี ตัดบัญชีธนาคาร นักศึกษาต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีของนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 (ธนาคารจะตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาวันที่ 6 ต.ค. 57) ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ชำระเงินภายในกำหนด นักศึกษาจะไม่ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 # กรณีค่าไฟฟ้าของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ให้นักศึกษาติดต่อชำระเป็นเงินสดที่ส่วนการเงินและบัญชี หลังจากกลับจากสหกิจศึกษา แต่ต้องชำระก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2557 (ยกเว้นค่าปรับการชำระเงินค่าไฟฟ้าล่าช้า)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2557
 4.ตารางสอบซ้ำซ้อนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ <<<ที่นี่>>>
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2557
 5.ตารางสอนภาค 2/2557
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 อยู่ในระหว่างการจัดอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงยังไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2557
 6.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 18 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 <ตรวจสอบรายชื่อ มทส.> , <ตรวจสอบรายชื่อ สบพ.>
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 7.ประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557
มหาวิทยาลัยได้เปิดระบบการประเมินการสอน Online ประจำภาคการศึกษา 1/2557 นักศึกษาสามารถเข้าทำการประเมินการสอนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดวิธีการประเมิน)
ทั้งนี้รายชื่อนักศึกษาผู้ทำการประเมินการสอนจะถูกรักษาไว้โดยถือเป็น ความลับ ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ หากพบปัญหาอุปสรรคในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ งานประเมินการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ โทร. 4659
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนอย่างครบถ้วน (ประเมินอาจารย์/ประเมินตนเอง/ประเมินสภาพแวดล้อม) จักมีสิทธิ์ในการเข้าชิงรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินการสอน โดยรายชื่อผู้โชคดีจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://reg.sut.ac.th , http://elearning.sut.ac.th และ http://fda.sut.ac.th ในภาคการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 8.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 22,000 บาท นั้น ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2552 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่ได้
01 : หนังสือรับรอง สำหรับนักศึกษา
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556
เอกสารจากกรมบัญชีกลาง
- : หน้าที่ 1 - : หน้าที่ 2 - : หน้าที่ 3 - : หน้าที่ 4
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2552
 9.ฟรี บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับนักศึกษา
1. ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย สำนักวิชา สาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนและกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ
2. แจ้งกำหนดการที่สำคัญตามปฏิทินการศึกษา วันสอบ วันสอนชดเชย ฯลฯ
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษา แจ้งผลการเรียน ฯลฯ
*** คำแนะนำการยกเลิกรับข้อความ
<<การบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2552
 10.บริการข้อมูลข่าวสารทาง SMS สำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะได้รับ ได้แก่ ข่าวสารของมหาวิทยาลัย ,กำหนดการลงทะเบียน, วันเปิดภาคการศึกษา, ช่วงเวลาเพิ่มรายวิชา, ช่วงเวลาลดรายวิชา, วันสอบกลางภาค, วันสอบปลายภาค, ผลการเรียนนักศึกษา, วันปิดภาคการศึกษา, กิจกรรมหรืองานที่น่าสนใจ ฯลฯ <<ใบสมัครรับบริการSMS>>
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา