คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 328/2564
เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 - 5 และวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ตามคาบสอบเดิม
อนึ่ง ในกรณีผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ขอให้เสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติ หน้าที่แทนต่อคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด สำหรับการคุมสอบแทนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้า หน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยฯจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมประสานงาน บริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังมีกรรมการบางท่านแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 (ลงนาม) วีระพงษ์ แพสุวรรณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.