ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2562  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  27 เมษายน 2563
09:00 - 11:00103115 PRINCIPLES OF MATHEMATICS
 104105 FUNDAMENTAL GENETICS
 105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 105107 INTRODUCTION TO PHYSICS WORLD
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 110104 BASIC ANATOMY LABORATORY
 114245 SPORTS PSYCHOLOGY
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
 203401 CHINESE I
 213203 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 521214 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 521215 MASS TRANSFER
 522208 TRANSPORTATION AND LOGISTICS APPLICATION DEVELOPMENT
 524206 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 526208 CERAMIC FUNDAMENTALS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 528309 DIE DESIGN
 528319 DIE DESIGN
 528320 DIE DESIGN LABORATORY
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 533421 SAFETY ENGINEERING
 533466 INDUSTRIAL WASTE TREATMENT
 539310 PHOTONICS
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
 617345 SOLID WASTE MANAGEMENT
 618312 OCCUPATIONAL MEDICINE
12:00 - 14:00110103 BASIC ANATOMY
 202207 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
 235354 BUSINESS SIMULATION
 323343 AQUACULTURE
 523314 INTRODUCTION TO NATURAL LANGUAGE PROCESSING
 525202 THERMODYNAMICS I
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 532452 CLIMATE CHANGE AND CARBON FOOTPRINT
 534207 GEOMORPHOLOGY
15:00 - 17:00102122 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 103102 CALCULUS II
 114247 PHYSICAL FITNESS TESTING
 114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 213204 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 235336 BRAND MANAGEMENT
 235402 STRATEGIC MANAGEMENT
 325231 FOOD PROCESSING I
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 335231 FOOD PROCESSING I
 335451 FOOD PLANT SANITATION AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 526212 CERAMIC POWDER PROCESSING
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 528307 POLYMER PROCESSING II
 528321 INJECTION MOLDING OF POLYMER
 529318 INDUSTRIAL SAFETY
 531219 THERMODYNAMICS OF MATERIALS II
 531321 HEAT TREATMENT TECHNOLOGY
 536310 ELECTRICAL MACHINES, POWER ELECTRONICS AND EMBEDDED SYSTEMS
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206 MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
 617346 INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT
17:30 - 19:30202109 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 322251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 525304 MACHINE DESIGN I
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
 582211 MECHANICS OF MATERIALS I
 601112 MUSIC THERAPY
 วันที่  28 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102131 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 103101 CALCULUS I
 103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 104106 FUNDAMENTAL GENETICS LABORATORY
 105103 GENERAL PHYSICS
 105108 MATHEMATICS FOR PHYSICISTS I
 203405 BUSINESS CHINESE II
 214243 BUSINESS DATA WAREHOUSING AND DATA MINING
 235373 MANAGING A GROWING BUSINESS
 322324 VEGETABLE BREEDING
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 335321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 522270 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS II
 525209 COMPUTER PROGRAMMING FOR ENGINEERING APPLICATIONS
 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
 526210 THERMODYNAMICS OF MATERIALS
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 530312 CONCRETE TECHNOLOGY
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 534204 PETROLEUM GEOLOGY
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 601106 MEDICAL BIOSTATISTICS
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203 GENETICS
 114248 KINESIOLOGY
 202212 MAN AND CULTURE
 203415 BUSINESS JAPANESE II
 214224 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 522268 FREIGHT TRANSPORTATION MANAGEMENT
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 528215 PRINCIPLES OF POLYMER ENGINEERING I
 530233 HYDROLOGY
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 533370 LEAN MANUFACTURING
 535205 DYNAMICS AND VIBRATIONS
 540202 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 582233 HYDROLOGY
 712101 NURSING INFORMATICS
15:00 - 17:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 103141 STATISTICAL METHODS
 202111 THAI FOR COMMUNICATION
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235375 CHANGE MANAGEMENT AND ORGANIZATION DEVELOPMENT
 312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 322313 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 335341 FOOD ENGINEERING I
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 531215 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING
 538324 MINERAL PROCESSING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 วันที่  29 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102132 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 202213 GLOBALIZATION
 205210 ECONOMICS
 214107 FUNDAMENTALS OF DIGITAL MEDIA
 224251 BUSINESS COMMUNICATION
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 235362 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS
 322326 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 524205 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING II
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 524315 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 531313 CORROSION OF METALS
 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535304 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 535314 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 601107 CELL BIOLOGY AND BASIC MEDICAL SCIENCE
 617218 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION AND HEALTH MANAGEMENT
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 617347 CLEAN WATER MANAGEMENT
 618313 INDUSTRIAL AIR POLLUTION CONTROL ENGINEERING
12:00 - 14:00103221 ADVANCED CALCULUS
 202175 ART APPRECIATION
 214246 DIGITAL MARKETING
 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 323211 ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 323344 CATTLE PRODUCTION
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 332101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 525204 FLUID MECHANICS I
 525210 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING
 529432 SENSORS AND TRANSDUCERS
 530314 THEORY OF STRUCTURES
 582314 THEORY OF STRUCTURES
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
15:00 - 17:00102121 ORGANIC CHEMISTRY I
 105105 PHYSICS
 108201 MICROBIOLOGY
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 335224 FOOD ADDITIVES, CONTAMINANTS, AND TOXINS
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524207 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 529208 POWER ELECTRONICS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531100 ENGINEERING MATERIALS I
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 535206 DYNAMICS OF AUTOMATION MACHINE
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 วันที่  30 เมษายน 2563
09:00 - 11:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 102105 LABORATORY SAFETY
 102105 ORGANIC CHEMISTRY
 103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 105113 MAN AND TECHNOLOGY
 202201 LIFE SKILLS
 203402 CHINESE II
 214227 PRINCIPLES OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 322328 PLANT TISSUE CULTURE
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 523353 COMPUTER NETWORKS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 528427 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 528434 POLYMER BLENDS AND COMPOSITES
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
 535306 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 601109 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 617351 INDUSTRIAL AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT
12:00 - 14:00202203 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
 202291 MODERN MANAGEMENT
 214268 INFORMATION SYSTEM NETWORK
 235302 BUSINESS LAWS
 235376 LABOR RELATIONS
 322242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 537316 AIRCRAFT AUTOMATIC CONTROL
15:00 - 17:00202108 DIGITAL LITERACY
 323352 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR ANIMAL SCIENCE
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 335452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 534325 SUBSURFACE GEOLOGY
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL
 801102 EPIDEMIOLOGY
 วันที่  1 พฤษภาคม 2563
09:00 - 11:00213102 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 214108 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 214206 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 235224 MARKETING CHANNELS AND DISTRIBUTIONS
 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 235321 DIGITAL MARKETING
 325342 FOOD ENGINEERING I
 523435 SOFTWARE PROCESS
 524301 EXPERIMENTAL DESIGN AND DATA ANALYSIS
 525205 THERMODYNAMICS II
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 530431 WATER SUPPLY ENGINEERING AND DESIGN
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 534312 PETROLEUM ECONOMICS
 535207 WORK STUDY
 617220 VECTOR CONTROL
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 14:00202202 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235358 QUALITY MANAGEMENT
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 530201 ENGINEERING STATICS
 531324 CORROSION TESTING
 537203 AIRCRAFT MATERIALS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
 539309 SENSOR ENGINEERING
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15:00 - 17:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 213101 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 214223 ENTERPRISE SOFTWARE ARCHITECTURE
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208 BUSINESS RESEARCH
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 529211 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 535204 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN
 538205 ROCKS AND MINERALS
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.