102106ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 102105 หรือ
CO 102105 หรือ
102115 หรือ
CO 102115
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:109202, 109202, 109209, 109210
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์F2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  02 จันทร์F2F2L30255W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  03 จันทร์F2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  04 จันทร์F2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  05 อังคารF2F2L301119W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
อาจารย์ ดร.Rung Yi Lai
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
  06 อังคารF2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  07 อังคารF2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  08 อังคารF2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  09 อังคารF2F2L30282W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  10 อังคารF2F2L30282W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  11 อังคารF2F2L30219W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  12 อังคารF2F2L30273W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  13 พุธF2F2L30291W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  14 พุธF2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  15 พุธF2F2L30228W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  16 พุธF2F2L301713W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  17 ศุกร์F2F2L30300W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  18 ศุกร์F2F2L30426W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร แม่นยำ
สอบประจำภาค: 7 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
Course Description
การทดลองเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาในเคมีอินทรีย์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.