711203FUNDAMENTAL OF NURSING
การพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00F12-108AF12C60591M    
  พุธ16:00-19:00F12F12L      
อาจารย์: อาจารย์จินตนา ตาปิน
อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
อาจารย์ ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์
อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ

สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1125 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1120
14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3104
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 จันทร์14:00-16:00F12-108AF12C60600M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F12F12C      
อาจารย์: อาจารย์จินตนา ตาปิน
อาจารย์บัณฑิตา นฤมาณเดชะ
อาจารย์ ดร.กชกร เพียซ้าย
อาจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์ภัทรภร สฤษชสมบัติ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
อาจารย์รัชดาภรณ์ ใจอ้าย
อาจารย์ พันตรีหญิง ดร.ปิยอร วจนะทินภัทร
อาจารย์ ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์
อาจารย์กรกานต์ พึ่งน้ำ

สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1125 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1215
สอบประจำภาค: 14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B1120
14 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร B ห้อง B3104
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.