525441AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
ปฏิบัติการระบบควบคุมและอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 525307
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์F5F5C50743M    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  02 อังคารF5F5C503218W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
นายศิริพงษ์ ปะวะโก
นายสิทธินนท์ จุลนิธิ
นายเกรียงไกร แหวนเงิน
นางสาวผกาสินี สิงห์เจริญกิจ
นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ
นายวรเมธ ทองตัน
นายสมบูรณ์ทรัพย์ รอดพร
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
  03 พฤหัสบดีF5F5C50491W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล
นางสาวฐานิดา ศรีชัยเพชร
นายอดิศักดิ์ แดงบุตร
นางสาวนพวรรณ เนื้อนวลสุวรรณ
นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน
นายนิติศักดิ์ หนูมาน้อย
นายอัษฎายุธ รอดผ่าย
นายพีรพงษ์ พิมพ์อูบ
นายบุญธรรม ภัทราจารุกุล
นายอภิรักษ์ อินทร์ชู
สอบประจำภาค: 13 ก.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง N
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.