110102ANATOMY LABORATORY
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ปรีคลินิก
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 110101 หรือ
CO 110101
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:113201, 606208
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00F12F12L1217546W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
อาจารย์ ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์

สอบกลางภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F12 ห้อง F12-119A 23 ธ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร F12 ห้อง F12-127A
สอบประจำภาค: 17 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร F12 ห้อง F12-119A
17 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร F12 ห้อง F12-127A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.