535209AUTOMATION
ระบบอัตโนมัติ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535200
รายวิชาต่อเนื่อง:525363, 535403, 535478
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร16:00-18:00B1215BC42420M    
  อังคาร18:00-20:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นางสาวณัฏฐ์จิรา ศิริธนพงศ์ภัค
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
อาจารย์นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร16:00-18:00B1215BC40400M    
  พุธ13:00-15:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
อาจารย์นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
  03 อังคาร16:00-18:00B1215BC40391M    
  พุธ16:00-18:00F11F11C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม
นายอัครณัฎฐ์ รัตนพงศ์ภัค
อาจารย์นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี
สอบประจำภาค: 27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 มิ.ย. 2562 เวลา 16:30 - 19:30 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.