ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา
(HOW TO SEARCH FOR INSTITUTE'S CODE)โปรดระบุชื่อสถาบันการศึกษา (Please, type the name of the institute.)

    

    ตัวอย่าง  ต้องการค้นหา เช่น ราชสีมาวิทยาลัย ให้ป้อนคำว่า ราช หรือ สีมา  และกด Search
    Example  If you want to find the code of   "Bukidnon State College"
                  type the word "Buk" then Click "Search"
    หมายเหตุ  หากหาไม่เจอเช่น สุรนารีวิทยา 2 ให้พิมพ์แค่ สุรนารี และกดปุ่มSearch