ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา เฉพาะโรงเรียนที่สอนถึงชั้น ม.6
(HOW TO SEARCH FOR INSTITUTE'S CODE)โปรดระบุชื่อสถาบันการศึกษา (Please, type the name of the institute.) แล้วกดปุ่ม Search

    

    ตัวอย่าง  ต้องการค้นหา เช่น สุรนารีวิทยา ให้ป้อนคำว่า สุรนารีวิทยา หรือ สุร  และกดปุ่ม Search
    Example  If you want to find the code of   "Bukidnon State College"
                  type the word "Bukidnon" then Click "Search"
    หมายเหตุ  หากหาไม่เจอเช่น สุรนารีวิทยา 2 ให้พิมพ์แค่ สุรนารี และกดปุ่มSearch