มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry)


กรุณาระบุ รหัสนักศึกษา :  
    - สมัคร ใช้รหัสนักศึกษาปัจจุบัน หรือครั้งหลังสุดสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษามากกว่า 1 ครั้ง
    - ตรวจสอบ/ติดตามข้อมูลการสมัคร (หลังจากยื่นสม้ครแล้ว)
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครก่อนสมัคร
หากตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา และระเบียบ มทส.
หรือท่านได้รับโทษทางวินัย หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเกิน 2 ปี
การสมัครครั้งนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

หากต้องการเทียบโอนรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนในขั้นตอนการสมัคร

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-223-015