ใบสมัครเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

        เลือกสมัครเข้าศึกษาใน หลักสูตรนอกเวลา
        กรุณาเลือกระดับ และสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
        เลือก ระดับและสาขาวิชาที่สมัคร :   
       ระบุ เลขประจำตัวประชาชน :     *  (ระบุตัวเลข 13 หลัก)