สำหรับนักศึกษา โปรดระบุรหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ในฐานข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่ โปรดระบุรหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระบบจะจัดส่ง Link ให้ยืนยันการตั้งรหัสผ่านทาง E-mail ที่อยู่ในฐานข้อมูล


รีเซ็ตรหัสผ่าน-ผ่านทางอีเมล์
  รหัสประจำตัว/รหัสพนักงาน (Student Code/Officer Code)
ชื่อภาษาอังกฤษ (Name)
นามสกุลภาษาอังกฤษ (Surname)
นักศึกษาระบุ เลขประจำตัวประชาชน / เจ้าหน้าที่ระบุ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Student please enter your Thai citizen ID or Passport Number
Officer please enter your Mobile phone number

-
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.