กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
ภาคการศึกษาที่123
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-254952227
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101020102512 : เคมี-แผน ก(2)-17
   101040102512 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2)2--
   101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2)--1
   101050102482 : ฟิสิกส์-แผน ก(2)--3
   101060202462 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(2)211
   101070102412 : เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(2)--1
   101090102412 : ชีวเคมี-แผน ก(2)111
   101150102502 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(2)234
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103413 : เคมี-แบบ2(ตรี)2--
   101020103414 : เคมี-แบบ2(โท)-1-
   101020103513 : เคมี-แบบ2(ตรี)--1
   101030103414 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(โท)2-2
   101040103413 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี)2-1
   101040103414 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท)21-
   101040103513 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี)-11
   101040103514 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท)1--
   101050103483 : ฟิสิกส์-แบบ2(ตรี)111
   101050103484 : ฟิสิกส์-แบบ2(โท)1-5
   101060203463 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(ตรี)--1
   101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท)1-5
   101080103433 : จุลชีววิทยา-แบบ2(ตรี)111
   101080103513 : จุลชีววิทยา-แบบ2(ตรี)--1
   101090103412 : ชีวเคมี-แบบ1(โท)1--
   101090103413 : ชีวเคมี-แบบ2(ตรี)--1
   101090103414 : ชีวเคมี-แบบ2(โท)211
   101150103503 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(ตรี)111
   101150103504 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(โท)122
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา