รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2562

   ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   

ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องนำเอกสารประกอบการสมัคร
ตามประกาศรับสมัคร ฉบับจริง มาแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ด้วย
หากไม่นำมาแสดงจะถูกตัดสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

- แบบบันทึกการสัมภาษณ์
- File เป็น FILE.PDF
    ! หากมีโปรแกรมดาวน์โหลด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น download manager) ให้ปิดโปรแกรมก่อน เพราะอาจจะทำให้หาไฟล์ที่พิมพ์ไม่ได้