รับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่ : เพื่อเลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

- สาขาวิชา : โควตาพิเศษ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/2/2563 16:40:00)
- สาขาวิชา : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 10/2/2563 7:00:00 ถึง 20/2/2563 23:59:00)
- สาขาวิชา : หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (พืช) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (สัตว์) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาหาร) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรฯ) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : หลักสูตรนานาชาติ (นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : หลักสูตรนานาชาติ (วิศวกรรมศาสตร์) ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : ประเภทดนตรี / นาฎศิลป์ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : วิศวกรรมพรีซิชั่น ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 16:31:00)
- สาขาวิชา : ประเภทกีฬา ยังไม่ถึงกำหนดเปิดรับ (เริ่มสมัครวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 23:59:00)
ทุกครั้งที่ต้องการสมัครประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มสมัครประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น