รับสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
คลิก : เลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

-  : กลุ่ม A (เริ่มวันที่ 4/2/2562 9:30:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)
            ประกอบด้วย -วิศวกรรมศาสตร์             - เทคโนโลยีการผลิตพืช
                               - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์     - เทคโนโลยีอาหาร
                               - เทคโนโลยีสารสนเทศ       - นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
                               - เทคโนโลยีการจัดการ       - สาธารณสุขศาสตร์
-  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 4/2/2562 9:30:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)

-  : หลักสูตรนานาชาติ (เริ่มวันที่ 4/2/2562 9:30:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)

-  : ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (เมคคาทรอนิกส์) (เริ่มวันที่ 4/2/2562 9:30:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)

-  : วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (เริ่มวันที่ 4/2/2562 9:30:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)

-  : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 8/2/2562 7:00:00 ถึง 23/3/2562 23:59:00)

-  : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 8/2/2562 17:30:00 ถึง 22/2/2562 23:59:00)

ทุกครั้งที่ต้องการสมัครประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มสมัครประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น