รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกปุ่ม สมัครรับทุน

 : สมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

          (เริ่มวันที่ 6/2/2563 7:00:00 ถึง 18/3/2563 23:59:00)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
- ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ หรือ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน หรือ ผู้สมัครผ่านระบบ TCAS รอบ 4 Admission ที่ ทปอ. ส่งรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมาให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ใช้ในการสมัครในแต่ละรอบตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
- ผู้ที่ผ่านคัดเลือกและยืนยันเข้าศึกษา ประเภทหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับทุน มทส. ศักยบัณฑิต และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรมเครื่องมือ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป