แก้ไข / ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข
สมัครเข้าศึกษา
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
คลิก : เลือก โครงการ หรือหลักสูตร และกดปุ่ม SUBMIT
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer

 : รอบ 2 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 31/3/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 4/3/2567 8:30:00 ถึง 8/4/2567 23:00:00)

-  : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เริ่มวันที่ 23/3/2567 8:30:00 ถึง 26/3/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 หลักสูตรนานาชาติ (สมัครนานาชาติทุกประเภท) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 โครงการนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 การประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

 : รอบ 2 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (หลักสูตรนอกเวลา) (เริ่มวันที่ 1/3/2567 8:30:00 ถึง 17/4/2567 23:59:00)

ทุกครั้งที่ต้องการแก้ไขประเภทต่อไปโปรดปิด browser ก่อนเริ่มประเภทอื่น
อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น